O projekcie

Według badania PIAAC dotyczącego umiejętności osób dorosłych, znaczna liczba dorosłych obywateli Europy zmaga się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania oraz liczenia. Ponadto, brak umiejętności informatycznych wśród tych osób dorosłych jest również problemem wartym rozważenia, który stanowi trudność w ich codziennym życiu.
Konsorcjum projektu COMP-UP, mając wcześniejsze doświadczenia z osobami dorosłymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji i o niskich kwalifikacjach, sugeruje, że aktualizacja kompetencji specjalistów ds. edukacji dorosłych (AEP), którzy wspierają uczące się osoby dorosłe, jest odpowiedzią na poprawę umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności informatycznych tej grupy docelowej.

Cele

Projekt COMP-UP, zgodnie z potrzebami i priorytetami wymienionymi powyżej, będzie miał na celu zwiększenie motywacji nisko wykwalifikowanych dorosłych osób uczących się do udziału w edukacji i poprawę ich umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności cyfrowych.

 • W praktyce projekt COMP-UP ma na celu:
  Zbieranie i analizowanie europejskich i krajowych projektów i narzędzi w tym zakresie
 • Określenie braków kompetencyjnych specjalistów ds. Edukacji Osób Dorosłych
 • Dostarczenie kompetencji dla AEP w celu motywowania nisko wykwalifikowanych dorosłych osób uczących się do podnoszenia swoich umiejętności
 • Zaktualizowanie kompetencji cyfrowych AEP za pomocą metodologii blended learning i wykorzystania seminariów internetowych
 • Opracowanie platformy internetowej zaprojektowanej jako „biblioteka zasobów” i waloryzacja działań platformy EPALE
 • Wdrożenie warsztatów motywacyjnych
 • Zbudowanie lokalnej i unijnej sieci AEP przy użyciu tych samych metodologii
 • Waloryzacja koncepcji i szkolenia COMP-UP

Grupa docelowa projektu

 1. Młodzi dorośli o niskich umiejętnościach, o niskich kwalifikacjach i bezrobotni
 2. Edukatorzy osób dorosłych / organizacje szkolące osoby dorosłe

Rezultaty

 • Zbiór narzędzi COMP-UP będzie zbiorem już opracowanych europejskich i krajowych projektów, narzędzi i metodologii w dziedzinie motywacji i oceny umiejętności
 • Program szkolenia COMP-UP zapewni kompetencje dla AEP w celu opracowania skutecznych strategii pomocy, wskazówek i motywacji dla nisko wykwalifikowanych dorosłych osób uczących się oraz korzystania z narzędzi oceny umiejętności w zakresie umiejętności czytania, liczenia i umiejętności cyfrowych.
 • Platforma internetowa COMP-UP będzie zawierać wszystkie opracowane materiały i wyniki
 • Zestaw motywacyjny COMP-UP będzie praktycznym zasobem dla AEP do realizacji warsztatów motywacyjnych dla nisko wykwalifikowanych dorosłych osób uczących się, wraz z opisem krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzić działania.